Ajankohtaista

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

02.05.2017

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Karelia Expert Matkailupalvelu Oyn osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 24.5.2017 kello 14.00 alkaen Teatteriravintolan Torni -kabinetissa, osoitteessa Rantakatu 20, Joensuu.

Yhtiökokouskutsu on julkaistu 2.5.2017 Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n internetsivuilla osoitteessa www.kareliaexpert.fi.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

7. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, johon sisältyy myös konsernitiedot, toimintakertomukset sekä tilintarkastuskertomukset esittäminen

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

15. Tilintarkastajan valitseminen

16. Muut käsiteltävät asiat
- Tilannekatsaus Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton toteuttamaan maakunnalliseen matkailuselvitykseen

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla oleviin kohtiin liittyvät aineistot ovat nähtävillä yhtiön päätoimipisteessä osoitteessa Teollisuuskatu 15, 80100 Joensuu ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 16.5.2017 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- sähköpostitse osoitteeseen: anna.harkonen@visitkarelia.fi

- puhelimitse numeroon 0400 239 619 (maanantaista perjantaihin klo 9.00-17.00)

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien asioiden käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtuutus koskee yhtä kokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Joensuussa 2.5.2017

Karelia Expert Matkailupalvelu Oy
Hallitus

Takaisin arkistoon